Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi
SMS Donacija – za FFL

Splošne določbe
Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija – za FFL (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija – za FFL, ki ga upravlja Telekom Slovenije, d. d.
(v nadaljevanju: Telekom Slovenije) kot izvajalec storitve.

Način delovanja SMS Donacija – za FFL
Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija – za FFL bo Telekom Slovenije v skladu s spodaj navedenim izročil Humanitarnemu društvu Hrana za življenje
(v nadaljevanju: društvo).

Zbrana sredstva bo društvo namenilo za pomoč socialno ogroženim skupinam, ki jih določa CSD Šiška.

Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo PISKOTEK, bo Telekom Slovenije po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral društvu.

  • Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija – za FFL), t. j. 1 EUR bo Telekom Slovenije v celoti izročil društvu.

Pogoji
Pri storitvi SMS Donacija – za FFL lahko sodelujete vsi uporabniki storitev Mobitel v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih
tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Definicije pojmov
Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe družba Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju Telekom Slovenije) v sodelovanju s Humanitarnim društvom Hrana za življenje.

SMS Donacija – za FFL, je organizirana dejavnost Humanitarnega društva Hrana za življenje, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč socialno ogroženim skupinam, ki jih določa CSD Šiška.
Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik storitev Mobitel, ki je pristopil k storitvi SMS Donacija – za FFL, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PISKOTEK.
Odhodno SMS-sporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PISKOTEK v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, Telekom Slovenije v lastnem imenu donira društvu.
Dohodno SMS-sporočilo je SMS, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z društvom dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d.  (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se pri uporabi storitve SMS Donacija – za FFL uporabljajo smiselno.

Potek sodelovanja
1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino PISKOTEK na številko  1919.
2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.2/3
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile delovanje storitve.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja društvo, Telekom Slovenije pa za priznanje donacije kot davčne olajšave ne
odgovarja.

Starost in odgovornost
Za uporabo storitve SMS Donacija – za FFL ni starostnih omejitev.
Pravila obnašanja
Telekom Slovenije si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.
Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija – za FFL zaveže, da:
a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Telekomu Slovenije, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.
Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si Telekom Slovenije pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Telekomu Slovenije kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije, d. d.

Uporaba storitve    Ključne besede in ukazi   Namen SMS sporočila    Cena v EUR     DDV
Ključna beseda       sistemsko sporočilo           sistemsko sporočilo                     0             20 %
ključna beseda       PISKOTEK                         Obvestilo za FFL                        0             20 %
ključna beseda       PISKOTEK                         Donacija za FFL                         1               0 %

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS sporočila:
vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije,
Cene za različna dohodna SMS sporočila:
posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR naročniki Telekoma Slovenije,

Mobiuporabniki:
I. zahvalno sporočilo pri donaciji
brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za FFL):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

  • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,
  • sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko DONACIJA.3/3

Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Trajanje storitve
Storitev SMS Donacija – za FFL je uporabnikom omogočena od 1. 6. 2012 in praviloma traja do vključno 31. 12. 2012.

Zasebnost in varstvo podatkov
Humanitarno društvo Hrana za življenje in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z
določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.
Reklamacije
Telekom Slovenije vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija – za FFL s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije, v pisni obliki nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Oddelek za obračun, reklamacije in kontrolo računov, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema računa.

Humanitarno društvo Hrana za življenje

Scroll to Top